Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted bykrybus krybus
5671 94e4
1570 bb1a 500
Reposted byanka92Agamemnon94
3388 1105
Reposted fromrudely rudely
Reposted byesstrellastarrysky
0566 f4e3
dziś z nieba będą spadały gwiazdy
podniosłem głowę do płuc mi wpadły
oddycham gwiezdnym pyłem.
Tags: Artychryst
Reposted bypralina pralina
3275 4c62
Reposted frometerycznie eterycznie vialiwaj liwaj

dżem

to może się wydać zabawne, zważywszy na to, że przecież

miała już te 16 lat,

ale wykradała się, gdy rodzice już zasnęli, do kuchni,

podstawiała sobie stołek

i zdejmowała z najwyższej półki dżem malinowy, którym potem

objadała się do późna.
Tags: Artychryst
Reposted byIrmaFrame IrmaFrame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl